Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy  
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy  
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy  
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy  
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy
Při poskytování služeb našim klientům postupujeme podle platných právních předpisů mezi než spadá především zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a jiné.
Vedení účetnictví
Jsme externí firma, tzn., že účetnictví i daňovou evidenci Vám zpracujeme v sídle naší firmy. Tato naše základní činnost v sobě zahrnuje: příprava ročních výkazů, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, kontrola formální správnosti dokladů, jejich zaúčtování, vyhotovení nezbytných doplňujících dokladů a archivace.

Po ukončení účetního období od nás klient obdrží: hlavní knihu, účetní deník, inventurní soupis dokladové inventury, seznam pohledávek a závazků a roční účetní závěrku... . V případě, že účetní jednotka podléhá auditu, připravíme veškeré podklady, které si auditor vyžádá.
Daně
1. Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů
Zpracujeme Vám daňové přiznání k dani z přijmů jak fyzických, tak právnických osob + přílohy; u fyzických osob včetně hlášení pro danou správu sociálního zabezpečení i veškeré zdravotní pojišťovny. Zajistíme i prodloužení termínu pro podání tohoto přiznání do 30.6. daného roku či do konce 6. měsíce po skončení hospodářského roku daného subjektu.

2. Daň z přidané hodnoty (v rámci vedení účetnictví)
Sestavení přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti.

3. Silniční daň
Sestavení daňového přiznání, evidence splatnosti zákonných záloh s vyhotovením příkazu k úhradě pro klienta.

Zpracování mezd
Našim stálým klientům jsme schopni zpracovávat mzdy, což v sobě zahrnuje nejen výpočet mezd, ale díky neustálému kontaktu s příslušnými správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami i odhlašování a přihlašování zaměstnancům, vedení evidenčních listů důchodového pojištění, mzdových listů, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně i povinného pojištění zaměstnavatele. Předpisy odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám jsou samozřejmostí. Zastupování na úřadech (PSSZ i ZP) při kontrolách týkajících se mzdové problematiky patří k našim službám.

Po ukončení roku zpracováváme vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro finanční úřady.